Home Statut
PDF Drukuj Email
STATUT SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

 

 

ROZDZIAŁ I
Nazwa, teren działania i siedziba Klubu
 
§ 1
 
Klub Europejski powstał w styczniu 2003 roku w Zespole Szkół przy ul. Lubawskiej 8 w Kamiennej Górze przy Samorządzie Uczniowskim.2. Klub używa nazwy ?Szkolny Klub Europejski? Zespół Szkół w Kamiennej Górze.
 
§ 2
 
Klub Europejski jest miejscem spotkań młodzieży, rodzajem koła zainteresowań.
 
§ 3
 
Klub funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez Ministra Oświaty.
 
ROZDZIAŁ II
Cele i zadania
 
§ 4
 
1. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat Europy:
- geografia, historia, kultura, gospodarka, instytucje europejskie (struktura, sposób działania, cele)
- kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Rady Europy (życie polityczne, społeczne i kulturalne)
- dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne
- cele integracji europejskie
2. Rozwijanie wśród młodzieży "świadomości europejskiej"
3. Zbliżanie do siebie ludzi młodych i przyczynianie się do integracji młodego pokolenia, wzajemnej tolerancji i szacunku obejmującą podobieństwa i różnice
4. Przyczynianie się do uświadamiania współzależności świata i Europy oraz potrzeby współpracy
5. Rozwijanie u przyszłych młodych obywateli Europy poczucia odpowiedzialności za pokój, obronę praw człowieka, ochronę środowiska i spuścizny kultury
6. Umożliwienie młodzieży kontaktów międzynarodowych z rówieśnikami dając szansę na pokonanie istniejących barier
7. Poznawanie historii, kultury, tradycji państw integrującej Europy
 
§ 5
 
1. Zadania Klubu:
- Organizowanie zebrań informacyjnych
- Prowadzenie kampanii informacyjnej (plakaty, gazetki, pogadanki)
- Organizowanie konkursów dotyczących wiedzy na temat zjednoczonej Europy
- Organizacja Dnia Europejskiego (poświęconego poszczególnym krajom członkowskim UE)
- Zbieranie informacji o instytucjach UE
 
ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 
§ 6
 
Członkiem Klubu może być każdy uczeń Gimnazjum nr 1 w Kamiennej Górze2. Członkiem Klubu może być osoba dorosła (nauczyciel, rodzic)
 
§ 7
 
1. Warunki uczestnictwa w Klubie:
- Poświęcenie wolnego czasu do pracy w Klubie
- Zainteresowanie celami i zadaniami Klubu
- Regularne uczęszczanie na spotkania w Klubie
- Aktywny udział w pracach Klubu
 
§ 8
 
1. Prawa członka Klubu:
- Zgłaszanie propozycji do planu pracy
- Zrezygnowanie z członkostwa Klubu
 
§ 9
 
Obowiązkiem członka Klubu jest spełniać warunki wymienione w § 7.

ROZDZIAŁ IV
Władze Klubu
 
§ 10
 
1. Najwyższym organem władz Klubu jest Zarząd Klubu
2. Zarząd jest wybierany w bezpośrednich, większościowych wyborach przez wszystkich członków Klubu
 
§ 11
 
1. Zadania Zarządu Klubu:
- Przyjmowanie sprawozdań z realizacji zadań
- Przyjęcie planu pracy na rok szkolny
- Nanoszenie poprawek
 
2.Skład Zarządu Klubu: Przewodniczący, Zastępca przewodniczącego, Sekretarz, Administrator (2-3)
 
3. Kompetencje poszczególnych członków Zarządu:
Przewodniczący:
- reprezentowanie Klubu w środowisku szkolnym i lokalnym
- kierowanie pracami klubu
- opracowywanie planu pracy
- nadzorowanie działalności Zarządu Klubu
Zastępca przewodniczącego:
- reprezentowanie klubu w środowisku szkolnym i lokalnym
- kierowanie pracami Klubu
- opracowywanie planu pracy
Sekretarz:
- prowadzenie dokumentacji (plany, sprawozdania)
Administrator:- odpowiedzialność za organizowane przez Klub imprezy, akcje

 

4. Członkiem Klubu może być nauczyciel

 
 Gimnazjum Nr 1, Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie i wykorzystywanie materiałów zawartych na tej stronie bez zgody autorów zabronione!
Powered by Joomla!; free resources by SG website hosting

.